Tour - Team building - Gala Dinner Farina

Địa điểm: Hạ Long - Quy mô: 120 pax - Thời gian: Tháng 9/2022 - Lượt truy cập: 116

Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 0
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 1
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 2
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 3
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 4
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 5
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 6
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 7
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 8
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 9
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 10
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 11
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 12
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 13
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 14
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 15
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 16
Tour - Team building - Gala Dinner Farina- Ảnh 17