Tập huấn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

Địa điểm: Hải Phòng - Quy mô: 1600 pax - Thời gian: 25/10 - 7/11 - Lượt truy cập: 237