Sportday HoaBinh Group

Địa điểm: Hà Nội - Đà Nẵng - HCM - Quy mô: 150 pax - Thời gian: Tháng 3/2021 - Lượt truy cập: 100