SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL

Địa điểm: Hoiana Resort & Goft - Quy mô: 100 pax - Thời gian: Tháng 5/2023 - Lượt truy cập: 99

SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 0
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 1
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 2
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 3
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 4
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 5
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 6
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 7
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 8
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 9
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 10
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 11
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 12
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 13
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 14
SOFT OPENING CELEBRATION - LEGACIES INTERNATIONAL- Ảnh 15