Phiên Họp Hội Đồng Lần Thứ 25 Của Ủy Ban Sông Mekong (MRC)

Địa điểm: FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort - Quy mô: 160 - Thời gian: 24-29/11/2018 - Lượt truy cập: 785