Lễ Ra mắt Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam

Địa điểm: Hà Nội - Quy mô: 100 pax - Thời gian: 28/3/2022 - Lượt truy cập: 267

Lễ Ra mắt Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam- Ảnh 0
Lễ Ra mắt Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam- Ảnh 1
Lễ Ra mắt Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam- Ảnh 2
Lễ Ra mắt Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam- Ảnh 3
Lễ Ra mắt Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam- Ảnh 4
Lễ Ra mắt Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam- Ảnh 5
Lễ Ra mắt Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam- Ảnh 6
Lễ Ra mắt Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam- Ảnh 7
Lễ Ra mắt Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam- Ảnh 8
Lễ Ra mắt Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam- Ảnh 9
Lễ Ra mắt Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam- Ảnh 10
0913.311.911