LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN

Địa điểm: Keangnam Lanmarrk 72 - Quy mô: 200 pax - Thời gian: 3-4/11/2022 - Lượt truy cập: 21

LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 0
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 1
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 2
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 3
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 4
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 5
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 6
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 7
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 8
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 9
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 10
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 11
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 12
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 13
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 14
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 15
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 16
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 17
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 18
LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP GG BLUE OCEAN- Ảnh 19
0913.311.911