[TRỰC TUYẾN] - Lễ ký kết khởi động dự án "Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước"

Địa điểm: khách sạn Adonis - Quy mô: 12 pax - Thời gian: 1-4/6/2021 - Lượt truy cập: 273

[TRỰC TUYẾN] - Lễ ký kết khởi động dự án
[TRỰC TUYẾN] - Lễ ký kết khởi động dự án
[TRỰC TUYẾN] - Lễ ký kết khởi động dự án
[TRỰC TUYẾN] - Lễ ký kết khởi động dự án
[TRỰC TUYẾN] - Lễ ký kết khởi động dự án
[TRỰC TUYẾN] - Lễ ký kết khởi động dự án
[TRỰC TUYẾN] - Lễ ký kết khởi động dự án
[TRỰC TUYẾN] - Lễ ký kết khởi động dự án
[TRỰC TUYẾN] - Lễ ký kết khởi động dự án
[TRỰC TUYẾN] - Lễ ký kết khởi động dự án
[TRỰC TUYẾN] - Lễ ký kết khởi động dự án
[TRỰC TUYẾN] - Lễ ký kết khởi động dự án
0913.311.911