HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2022

Địa điểm: Hải Phòng - Quy mô: 100 pax - Thời gian: 15/4/2022 - Lượt truy cập: 229

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2022- Ảnh 0
HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2022- Ảnh 1
HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2022- Ảnh 2
HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2022- Ảnh 3
HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2022- Ảnh 4
HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2022- Ảnh 5
HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2022- Ảnh 6
HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2022- Ảnh 7
HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2022- Ảnh 8