Hội nghị tổng kết thực hiện Kết luân số 30 - KL/TU của Thành uỷ Đà Nẵng về đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020

Địa điểm: khách sạn Novotel Đà Nẵng - Quy mô: 300 pax - Thời gian: 25/12/2020 - Lượt truy cập: 167