Hội nghị phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi và chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040

Địa điểm: Khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội - Quy mô: 400 pax - Thời gian: 6/10/2020 - Lượt truy cập: 239