Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)

Địa điểm: Sheraton Nha Trang Hotel & Spa - 26-28 Trần Phú, Nha Trang, Việt Nam - Quy mô: 1000 - Thời gian: 23-24/08/2018 - Lượt truy cập: 1251

Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 0
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 1
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 2
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 3
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 4
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 5
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 6
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 7
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 8
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 9
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 10
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 11
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 12
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 13
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 14
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 15
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 16
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 17
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 18
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 19
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 20
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 21
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 22
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 23
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 24
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 25
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 26
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 27
Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2018 (VSA2018)- Ảnh 28
0913.311.911