Gala Dinner của American Standard tại Hàn Quốc

Địa điểm: K-Turtle (previously Geogujang) Convention and Wedding Restaurant, Seoul, Hàn Quốc - Quy mô: 240 - Thời gian: 06/05/2018 - Lượt truy cập: 1391