BIDV - TIỆC TẤT NIÊN 2020

Địa điểm: Trống Đồng Cảnh Hồ - Quy mô: 150 - Thời gian: Tháng 1/2020 - Lượt truy cập: 1081