Heraeus: Summer of Love

Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam - Quy mô: 200 - Thời gian: 17/03/2018