Biểu diễn nghệ thuật tại Bắc Giang

Địa điểm: Bắc Giang - Quy mô: 1000 - Thời gian: 28/01/2016