AiST 2018: Hội thảo chuyên đề Hiện đại hóa kho bạc thông qua điện tử hóa/số hóa

Địa điểm: Kho Bạc Nhà Nước, Hà Nội - Quy mô: 80 - Thời gian: 28-29/03/2018